Algemene voorwaarden voor organisatoren

OXYNADE ALGEMENE VOORWAARDEN

Ticketing platform – Organisatoren

Versie: 2018/05/07

1. Definities

Ticketing Platform: Het dienstenplatform beschikbaar via de ter beschikking gestelde URL voor de reservering, verwerking, aanbieding en marketing van tickets voor evenementen.
Organisator: De entiteit waarmee OXYNADE een overeenkomst sluit met betrekking tot het gebruik van het Ticketing Platform.
Gebruiker(s): De perso(o)n(en) waaraan de Organisator een gebruikersnaam en een paswoord geeft in de Ticketing Platform-account van de Organisator.
Ticketkoper(s): De perso(o)n(en) die tickets willen kopen, effectief kopen of gekocht hebben voor evenementen van de Organisator via het Ticketing Platform.
Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden die het gebruik van het Ticketing Platform door de Organisator en de Gebruikers beheersen.
Verbonden Diensten: Diensten geleverd door OXYNADE die strikt verbonden zijn aan de uitbating en ondersteuning van het Ticketing Platform.
Ticket: Een elektronisch of papieren toegangsbewijs tot een evenement, gebeurtenis of locatie/venue van de Organisator conform de gemaakte instellingen in het Ticketing Platform en waar de Ticketkoper voor betaald heeft of gratis heeft gekregen.
eTicket: Elektronisch Ticket in de vorm van een toegestuurd elektronisch document of afgedrukt uit het platform dat ter beschikking wordt gesteld van de Ticketkoper en dat dient als toegangsbewijs voor het evenement. Een eTicket is meestal gepersonaliseerd (naam van de Ticketkoper). Uitnodigingen zijn evenzeer eTickets.
Offline ticket: Een Ticket dat individueel of in bulk gegenereerd wordt in het Ticketing Platform. Een Offline ticket is nooit gepersonaliseerd (geen naam van de Ticketkoper).
Reserveringsvergoeding: De vergoeding voor het gebruik van het platform, typisch uitgedrukt als een vergoeding per Ticket. Deze Reserveringsvergoeding kan rechtstreeks aan de Ticketkoper aangerekend worden.
Transactievergoeding: De vergoeding gerelateerd aan de gekozen online betaalmethode die door de Ticketkoper wordt betaald bij de bestelling van één of meerdere Tickets.
Online Shop: De website waarin de Ticketkoper Tickets kan aankopen of reserveren. Deze website kan op zichzelf staan (via doorverwijzing) alsook geïntegreerd zijn in de website van de Organisator.
Bestelbon: Overkoepelend document opgesteld door Oxynade voor de Organisator waarin alle contractuele afspraken en prijzen zijn opgenomen. Indien een bepaling van de Bestelbon verschilt van deze Algemene Voorwaarden heeft de Bestelbon voorrang.
Klantenvoorwaarden De algemene voorwaarden van het gebruik van het Ticketing Platform die van toepassing zijn op de Ticketkopers en die als dusdanig steeds expliciet aanvaard moeten worden door de Ticketkopers.
Call Center Telefonische inbound verkoopsfaciliteit aangeboden tegen een bijkomende vergoeding aan de Organisator.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Bijlagen, zijn van toepassing op elk gebruik dat de Organisator van het Ticketing Platform maakt en op de door OXYNADE aangeboden Verbonden Diensten. De voorwaarden van de Organisator en/of deze van een derde zijn niet van toepassing. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden middels gebruik van het Ticketing Platform of de ondertekening van een Bestelbon, sluit de Organisator een bindende overeenkomst met OXYNADE (de “Overeenkomst”).

Onder OXYNADE wordt verstaan “OXYNADE NV”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sassevaartstraat 46/201, 9000 Gent, België en met ondernemingsnummer 0893.070.288 en rekeningnummer BE83 3631 2182 9515, BBRUBEBB, RPR Gent.

OXYNADE kan de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen op om het even welk ogenblik wijzigen. De Organisator heeft vervolgens dertig dagen om deze wijzigingen te betwisten, waarna de nieuwe voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Organisator. Indien de Organisator de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, behoudt OXYNADE zich het recht voor om de dienstverlening te beëindigen.

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verbindt de Organisator zich ertoe exclusief gebruik te maken van het Ticketing Platform. De Organisator zal geen ander platform gebruiken voor het verkopen, reserveren of anderszins commercialiseren van tickets.

3. Ticketing Platform

Het Ticketing Platform stelt de Organisator in staat om een eigen Online Shop aan te maken via dewelke Tickets voor evenementen kunnen worden verkocht. Deze Online Shop kan volgens parameters aangepast worden naargelang de wensen van de Organisator. OXYNADE kan de Organisator ondersteuning bieden bij het aanmaken en instellen van de Online Shop van de Organisator.

Het Ticketing Platform ondersteunt volgende tickettypes (aan te maken door de Organisator):

  - eTicket: Deze Tickets worden online verkocht en de uitgifte en betaling wordt door OXYNADE afgehandeld overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

  - Offline ticket: Deze Tickets worden offline verkocht en de uitgifte en betaling wordt door de Organisator afgehandeld.

Ten einde conflicten te vermijden (bv. genummerde zitplaatsen worden dubbel verkocht) zal de Organisator gedurende de looptijd van deze Overeenkomst:

  - Geen Tickets verkopen via andere online kanalen;

  - De verkoop van Tickets correct en actueel in het Ticketing Platform ingeven.


Op elk Ticket is een Reserveringsvergoeding verschuldigd.

Enkel op eTickets is daarenboven ook een Transactievergoeding verschuldigd.

Op Offline tickets is geen Transactievergoeding verschuldigd. OXYNADE komt niet tussen in deze tickets en draagt geen verantwoordelijkheid terzake. De afhandeling van deze Tickets gebeurt volledig door de Organisator.

De Organisator erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om 100% beschikbaarheid van het Ticketing Platform te verlangen. OXYNADE zal desalniettemin trachten om het Ticketing Platform beschikbaar te houden zonder onderbreking. Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsvereisten, en/of gebeurtenissen die buiten de controle van OXYNADE liggen (bv. onderbrekingen in publieke communicatienetwerken, stroomonderbrekingen etc.), kunnen resulteren in korte storingen of tijdelijke onderbrekingen van de diensten die voorzien worden op het Ticketing Platform.

De Organisator erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om met zekerheid te bepalen of de door de Ticketkopers opgegeven identiteitsgegevens correct zijn. OXYNADE geeft geen garantie terzake.

4. Evenementen

De Organisator is als enige aansprakelijk voor de organisatie en uitvoering van de evenementen waarvoor hij Tickets verkoopt. De Organisator zal de Ticketkopers correct informeren betreffende de evenementen en hen alle nodige ondersteuning bieden. De Organisator is als enige aansprakelijk voor deze informatie alsook voor iedere wijziging, annulering of andere gebeurtenis die een invloed kan hebben op het evenement en de verwachtingen van de Ticketkopers. De Organisator erkent dat hij door de verkoop van Tickets via het Ticketing Platform een directe contractuele band schept met de Ticketkopers van de Tickets, waartoe OXYNADE geen partij is.

In geval een evenement wordt geannuleerd of in geval wegens andere redenen de Tickets aan de Ticketkopers dienen te worden terugbetaald of gewijzigd, is de Organisator hiertoe als enige verantwoordelijk en de Organisator zal OXYNADE vrijwaren voor alle negatieve gevolgen terzake. De Organisator zal OXYNADE onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere gebeurtenis die ertoe kan leiden dat Tickets dienen te worden geannuleerd of gewijzigd. OXYNADE kan op verzoek van Organisator helpen bij de organisatie van terugbetaling of wijziging. Dergelijke diensten zullen het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

In geval Oxynade jegens de Ticketkopers optreedt als betalingsverwerker en in dat kader terugbetalingen dient te doen, dient te bemiddelen in geschillen tussen de Organisator en de Ticketkopers of voor andere redenen kosten dient te maken, zal de Organisator de bewezen kosten van Oxynade terugbetalen. De Organisator erkent dat Oxynade in dat kader beslissingen kan moeten nemen (o.a. terugbetalen of niet) en dat hij deze beslissingen zal respecteren.

In het Ticketing Platform is een set van basis-voorwaarden voorzien die door de Ticketkoper dienen te worden goedgekeurd bij het aankopen van een Ticket via de Online Shop van de Organisator. Dit zijn generieke voorwaarden die door de Organisator kunnen worden aangevuld met bijzondere voorwaarden om er voor te zorgen dat de verkoop van Tickets via de Online Shop voldoet aan de geldende regelgeving voor de verkoop van dergelijke Tickets in de landen waarin deze worden aangeboden.

OXYNADE kan deze basis-voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en zal de Organisator hiervan tijdig in kennis stellen.

De Organisator zal zijn eigen Online Shop nooit dermate instellen dat het mogelijk is voor Ticketkopers om Tickets te kopen zonder kennis te nemen van de Klantenvoorwaarden en zonder deze te moeten goedkeuren. De Organisator is als enige aansprakelijk ervoor te zorgen dat deze voorwaarden op bindende wijze aan de Ticketkopers zijn opgelegd en is als enige aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de verkoop van Tickets conform de geldende regelgeving gebeurt. De Organisator is als enige aansprakelijk ten opzichte van de Ticketkopers. De Organisator zal de Ticketkopers via de Online Shop op correcte wijze informeren dat de bestelling een aankoopverplichting heeft waaraan niet kan worden verzaakt. De Organisator zal in zijn bijzondere voorwaarden alle nodige afspraken en voorwaarden opnemen die nodig zijn in zijn specifieke geval. De Organisator waarborgt alle toepasselijke codes en normen te zullen naleven.

De Organisator aanvaardt de tickets uitgegeven via het Ticketing Platform als toegangsbewijs. De Organisator zal de toegangscontrole uitvoeren aan de hand van een gastenlijst, via de lijst van uitgegeven barcodes dan wel via de validatie applicatie van OXYNADE in combinatie met een scanner. De validatie applicatie kan worden gedownload via het Ticketing Platform. Een scanner en de bijhorende software kan worden gehuurd of gekocht van Oxynade tegen nader overeen te komen voorwaarden.

5. Voorwaarden verhuur

OXYNADE stelt aan de Organisator het in de Bestelbon bepaalde materiaal (het “Materiaal”) ter beschikking voor de in de Bestelbon bepaalde duur. OXYNADE stelt het Materiaal voor afhaling ter beschikking op haar zetel of levert op het leveringsadres vermeld in de Bestelbon voor zover voorzien in de Bestelbon. Plaatsing, installatie of andere dienstverlening die niet uitdrukkelijk voorzien is in de Bestelbon, wordt beschouwd als een Bijkomende Dienst en wordt aangerekend aan de gebruikelijke tarieven van OXYNADE.

De Organisator zal het Materiaal bij het in ontvangst nemen keuren en eventuele gebreken melden. In geval geen gebreken worden gemeld, wordt het Materiaal geacht in zonder gebreken te zijn geleverd.

Het Materiaal blijft de uitsluitende eigendom van OXYNADE. De Organisator waarborgt dat OXYNADE’s eigendomsindicaties op het Materiaal niet worden verwijderd. De Organisator draagt zorg voor het Materiaal als een goede huisvader.

De Organisator zal OXYNADE onmiddellijk informeren indien haar activa of het Materiaal worden beslagen of het risico lopen te worden beslagen en zal er zorg voor dragen dat het Materiaal niet wordt getroffen door deze beslagmaatregelen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Bestelbon, dient de Organisator de Materialen terug te bezorgen binnen 3 dagen op de zetel van OXYNADE. Bij ontvangst worden de Materialen gecontroleerd. Gebreken en schade die niet werden genoteerd bij afgifte van de Materialen, worden verondersteld gedurende de huurperiode te zijn aangebracht.

Beschadigde of verloren gegane onderdelen van het Materiaal en de kosten om deze te herstellen of te vervangen worden aangerekend aan de Organisator aan de dan geldende tarieven van OXYNADE. Onder beschadiging wordt o.a. begrepen: aanbrengen van stickers, niet werkende onderdelen zoals scherm, toetsenbord, batterij, enz…, niet functioneren van het toestel, enz…

6. Promotie

Voor zover zulks is bevestigd in een Bestelbon van OXYNADE, kan OXYNADE als onderdeel van haar dienstverlening promotieactiviteiten voeren voor een evenement van de Organisator. Dergelijke promotieactiviteiten worden enkel via online kanalen gevoerd. OXYNADE zal zich inspannen om deze promotieactiviteiten professioneel te leveren, doch geeft geen enkele garantie terzake. De Organisator erkent en aanvaardt dat hij als enige aansprakelijk is voor het succes van het evenement. OXYNADE geeft geen enkele garantie betreffende het aantal Ticketkopers dat via het Ticketing Platform en de mediakanalen eraan verbonden (mailings, websites, banners edm.) kan worden bereikt en geeft geen enkele garantie betreffende een minimaal aantal verkochte tickets.

De Organisator zal steeds een link naar de ticket verkoop op duidelijke wijze vermelden op de website van het evenement.

OXYNADE heeft het recht om de naam en het logo van de Organisator en van het evenement te vermelden op haar websites, de website van haar promotiepartners, in drukwerk en/of ander marketing- en/of promotiemateriaal. OXYNADE mag alle gegevens met betrekking tot het evenement (hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, titel, omschrijving, logo, foto's) vrij en zonder vergoeding gebruiken en dit zowel online als in drukwerk. De Organisator geeft OXYNADE hiertoe een gratis, niet-exclusieve licentie op alle materiaal dat door de Organisator via het Ticketing Platform wordt gebruikt en waarborgt dat dergelijke licentie geen rechten van derden schendt.

7. Call Center

Voor zover zulks is bevestigd in een Bestelbon van OXYNADE, kan OXYNADE als onderdeel van haar dienstverlening Call Center faciliteiten leveren voor een evenement van de Organisator.

OXYNADE zal zich inspannen om deze Call Center faciliteiten professioneel te leveren, doch geeft geen enkele garantie terzake. De Organisator erkent en aanvaardt dat hij als enige aansprakelijk is voor het succes van het evenement. OXYNADE geeft geen enkele garantie betreffende het aantal Ticketkopers dat via het Ticketing Platform en de Call Center kanalen eraan verbonden kan worden bereikt en geeft geen enkele garantie betreffende een minimaal aantal verkochte Tickets. OXYNADE geeft ook geen enkele garantie omtrent de verstrekte informatie door het Call Center

Indien door de Organisator geopteerd wordt voor de Call Center activiteiten moet hierbij uitdrukkelijke melding gemaakt worden van de bijbehorende kost (betalend telefoonnummer) zoals opgenomen in de Bestelbon. Deze meldingsplicht geldt voor alle communicatiekanalen. Het niet vermelden van dit tarief wordt streng bestraft door de Ethische Code voor de telecommunicatie. Sancties die worden opgelegd ten gevolge van het niet naleven van deze wetgeving worden bij de Organisator verhaald.

8. Prijzen en informatie

Ter vergoeding van haar diensten heeft OXYNADE recht op een Reserveringsvergoeding: een vergoeding voor ieder Ticket dat via het Ticketing Platform wordt verkocht. Deze vergoeding wordt aangerekend aan en betaald door de Ticketkopers (tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon).

De prijslijst voor Transactievergoedingen is deze als medegedeeld aan de Organisator in de Bestelbon. Alle door OXYNADE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW (tenzij expliciet anders vermeld). Deze prijslijst voor Transactievergoedingen kan van tijd tot tijd worden aangepast door OXYNADE, mits kennisgeving van niet minder dan 60 dagen.

Ontvangen Reserveringsvergoedingen en Transactievergoedingen worden door OXYNADE nooit terugbetaald aan de Organisator of aan Ticketkopers.

De Organisator is verantwoordelijk voor het betalen van BTW en andere taksen en heffingen op de ticketprijzen.

9. Uitbetaling en facturatie

OXYNADE betaalt de Organisator maandelijks uit op de 7e dag van de volgende maand (tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon). De uit te betalen bedragen zijn de in de voorbije maand verkochte en effectief ontvangen Ticket gelden (op de bankrekening van OXYNADE) min de verschuldigde Transactievergoedingen (afrekening tot 23h59m59s).

In geval terugbetalingen dienen te gebeuren om welke reden ook of doorgevoerd worden door betalingsinstellingen (bv. door Visa), dan dienen deze door de Organisator aan OXYNADE te worden gecompenseerd. OXYNADE verrekent deze bedragen automatisch en maandelijks met deze die aan de Organisator verschuldigd zijn. OXYNADE stelt de afrekening op en betaalt het verschil uit of rekent dit verschil aan, aan de Organisator. De afrekening van OXYNADE is betaalbaar binnen de vijf dagen na verzending ervan per e-mail.

OXYNADE heeft het recht om de uitbetalingen aan de Organisator niet uit te voeren tot na de goede afloop van het event in volgende gevallen:

  - OXYNADE heeft redenen om te twijfelen aan de goede organisatie van het event en/of aan de kredietwaardigheid van de Organisator;

  - Het is niet mogelijk voor OXYNADE om de registratie bij de Kruispuntbank van de Organisator te verifiëren of deze registratie vertoont gebreken;

  - De Organisator heeft geen schriftelijke Bestelbon ondertekend met OXYNADE.

Op de facturen van OXYNADE aan de Organisator zijn de factuurvoorwaarden (Bijlage 2) van OXYNADE van toepassing, behoudens afwijking in de Bestelbon. De facturen van OXYNADE worden verrekend met aan de Organisator verschuldigde bedragen.

10. Licentie

OXYNADE kent de Organisator een onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie toe voor het gebruik van Ticketing Platform. Krachtens de licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend online gebeuren door Gebruikers, uitsluitend ten behoeve van de Organisator en in overeenstemming met het bedoelde gebruik van Ticketing Platform.

OXYNADE is gerechtigd deze licentie ten allen tijde te beëindigen, voor zover er geen lopende verkoop is voor een evenement.

De Organisator erkent dat Ticketing Platform voortdurend wordt verbeterd door OXYNADE. De Organisator heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van Ticketing Platform. Iedere nieuwe versie of update van Ticketing Platform vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. Tijdens de updates kan Ticketing Platform tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Organisator.

11. Draagwijdte en beperking van de Verbonden Diensten die worden verstrekt door OXYNADE

De door OXYNADE verstrekte Verbonden Diensten zijn strikt beperkt tot alle redelijke maatregelen met het oog op het verzekeren van de werking en beschikbaarheid van het Ticketing Platform en de Materialen. Diensten die niet voorzien zijn in de Bestelbon, kunnen door OXYNADE worden geleverd in regie tegen haar dan geldende voorwaarden.

OXYNADE controleert niet de tekst of inhoud van de gegevens die door de Organisator worden verwerkt via het Ticketing Platform.

Het staat de Organisator vrij om, binnen de beperkte draagwijdte van zijn licentierechten, het Ticketing Platform te gebruiken en aan te wenden overeenkomstig het doel ervan. Bijgevolg draagt de Organisator alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud die hij verwerkt met gebruik van het Ticketing Platform.

12. Telefonische en e-mail ondersteuning

OXYNADE levert met betrekking tot het gebruik van het Ticketing Platform naar best vermogen telefonische en e-mail ondersteuning aan de Organisator via haar helpdesk. Verzoeken tot telefonische en e-mailondersteuning dienen gecentraliseerd te verlopen via één daartoe aangeduide persoon binnen de organisatie van de Organisator. De telefonische en e-mail ondersteuning is beschikbaar op werkdagen van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17.30u (CET). Onder "werkdag" wordt begrepen iedere dag van de week behalve zaterdag, zondag en Belgische Nationale feestdagen.

13. Verplichtingen van de Organisator en aansprakelijkheid

De Organisator mag geen toegang verlenen tot het Ticketing Platform aan personen die geen registreerde Gebruikers zijn binnen het Ticketing Platform. De Organisator aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht met de accounts van de Gebruikers. De Organisator is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn accounts, gebruikersnamen en paswoorden, voor de toegang tot zijn computersysteem en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van een account van de Organisator.

In het geval dat de Organisator misbruik van zijn accountinformatie vaststelt of vermoedt, dient de Organisator onmiddellijk zijn paswoorden te veranderen.

De Organisator moet bij het organiseren van evenementen en opereren van het Ticketing Platform (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle deontologische codes, internetreglementen, beleidslijnen en procedures in acht nemen.

De Organisator stemt ermee in het Ticketing Platform nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is. De Organisator mag geen inhoud verwerken (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig is of op om het even welke andere manier laakbaar is; (ii) die hij niet gerechtigd is te verwerken volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaakt van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten.

De Organisator mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van Ticketing Platform kunnen schaden of die het Ticketing Platform-systeem onevenredig belasten.

De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor zijn accounts en stemt ermee in OXYNADE en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen door de Organisator.

14. Gegevensbescherming

De Organisator heeft het recht om de persoonsgegevens van Ticketkopers, te verwerken, strikt in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  - De Organisator erkent dat hij alle wetten en reglementen met betrekking tot de bescherming van het privéleven die van toepassing zijn in de sector waarin hij handelt, zal eerbiedigen.

  - Indien nodig geeft de Organisator de verwerking van de persoonsgegevens aan bij de bevoegde overheden.

  - De Organisator aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor de verwerking ervan en stemt ermee in OXYNADE en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van huidig artikel door de Organisator.

  - De Organisator zal de gegevens van de Ticketkopers niet gebruiken voor andere doeleinden dan berichtgeving omtrent het evenement waarvoor de tickets door de Ticketkopers werden besteld.

OXYNADE bevestigt de privacywetgeving eveneens te zullen naleven.

15. Eigendomsrecht op het Ticketing Platform

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Ticketing Platform blijven te allen tijde in handen van OXYNADE. Dit omvat de auteursrechten op de structuur, organisatie en volledige samenstelling van het Ticketing Platform. Alle handleidingen, documentatie en programma’s, ongeacht of deze beschikbaar zijn in een papieren versie of toegankelijk zijn door afstandsraadpleging, blijven vertrouwelijk en blijven de eigendom van OXYNADE.

De OXYNADE en Ticketing Platform logo’s en namen zijn beschermde handelsmerken van OXYNADE. De Organisator mag deze tekens niet gebruiken, kopiëren, verwijderen of verbergen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OXYNADE.

Het is de Organisator verboden sublicenties of enige andere rechten toe te kennen met betrekking tot het Ticketing Platform.

16. Vertrouwelijkheid

De Organisator erkent dat alle niet publieke informatie en/of gegevens die hij van OXYNADE ontvangt met betrekking tot het Ticketing Platform, vertrouwelijk is en een belangrijke commerciële troef uitmaakt van OXYNADE. De Organisator verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie en/of gegevens strikt geheim te houden en ze in geen geval en op geen enkele manier openbaar te maken en/of mede te delen aan derden, en deze informatie en/of gegevens niet voor eigen voordeel te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OXYNADE. De Organisator mag de vertrouwelijke informatie en/of gegevens enkel overmaken of kenbaar maken aan die werknemers die deze informatie en/of gegevens absoluut nodig hebben om het Ticketing Platform en de Verbonden Diensten te gebruiken.

17. Aansprakelijkheid van OXYNADE

OXYNADE zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van het Ticketing Platform te verzekeren. OXYNADE verklaart dat het Ticketing Platform op een professionele manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. OXYNADE zal het Ticketing Platform blijven verbeteren en garandeert dat het Ticketing Platform te allen tijde zal voldoen aan genoemde normen. OXYNADE garandeert echter niet dat het Ticketing Platform geheel vrij is van kleine “bugs” en fouten of dat het voortdurend en ononderbroken beschikbaar zal zijn.

OXYNADE levert het Ticketing Platform “zoals het is”. OXYNADE garandeert niet dat de functies van het Ticketing Platform voldoen aan de performantievereisten van de Organisator of dat het Ticketing Platform werkt in overeenstemming met de verwachtingen van de Organisator. De Organisator aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de selectie van het Ticketing Platform, het gebruik ervan en de resultaten die ermee worden behaald. OXYNADE biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten.

OXYNADE kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van het Ticketing Platform te wijten is aan (i) een defect in software of hardware die niet afkomstig is van OXYNADE, of (ii) het feit dat veranderingen of wijzigingen werden aangebracht aan het Ticketing Platform zonder toestemming van OXYNADE, of (iii) indien de Organisator in gebreke blijft een defect onmiddellijk aan te geven samen met documentatie en informatie met betrekking tot de omstandigheden van het defect.

De Organisator begrijpt dat het Ticketing Platform een online toepassing is. OXYNADE kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een defect of storing van het Ticketing Platform te wijten is aan netwerk- of communicatieproblemen.

OXYNADE is niet aansprakelijk ten aanzien van de Organisator of derden voor verlies van winst of omzet, niet-verkochte tickets, verlies van gegevens, terugbetaling van tickets, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien OXYNADE op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van OXYNADE ten aanzien van de Organisator nooit groter zijn dan de som van de reserveringskosten voor tickets van de Organisator die OXYNADE gedurende de zes maanden voorafgaand aan de schadeclaim heeft ontvangen met een maximum van 5.000€. De Organisator moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om zijn schade te beperken.

18. Aansprakelijkheid van de Organisator

Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden betreffende de aansprakelijkheid van de Organisator, zal de Organisator OXYNADE vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen OXYNADE of die OXYNADE zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met:

(a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in de Algemene Voorwaarden of Bijlagen;

(b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Organisator met betrekking tot of in verband met het gebruik van Ticketing Platform door de Organisator;

(c) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de Organisator met betrekking tot de organisatie en afwikkeling van evenementen;

(d) vorderingen van om het even welke aard die voortkomen uit de verkoop van Tickets door de Organisator;

(e) de relatie tussen de Organisator en de Ticketkopers.

19. Beëindiging van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Partijen is van onbepaalde duur (tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen). Zij kan door beide Partijen worden beëindigd middels aangetekend schrijven met een opzegtermijn van minimaal zes maanden. De Overeenkomst kan ten allen tijde worden beëindigd wanneer de andere Partij failliet verklaard wordt, ontbonden wordt of in liquidatie verkeert.

In het geval dat OXYNADE een handeling of nalatigheid van de Organisator vaststelt die, naar de redelijke mening van OXYNADE, een schending zou kunnen uitmaken van de Algemene Voorwaarden of de Bijlagen, die een derde rechtstreeks of onrechtstreeks schade zou kunnen berokkenen, op enige andere wijze laakbaar zou zijn of indien een derde OXYNADE in kennis stelt van een mogelijk nadeel, neemt OXYNADE zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 15 dagen contact op met de Organisator met het oog op het verhelpen van de schending of van het veroorzaakte nadeel.

In extreme gevallen of in het geval dat de Organisator de schending of het veroorzaakte nadeel niet tijdig verhelpt, is OXYNADE – naar eigen goeddunken – gerechtigd om, onmiddellijk en zonder opzeg, zonder tussenkomst van de rechtbank (van rechtswege), alle inhoud te blokkeren of te verwijderen en/of alle licenties van de Organisator op te zeggen of te schorsen, zonder enige terugbetaling van vergoedingen of enige andere schadeloosstelling van de Organisator en met volledige schadeloosstelling van OXYNADE.

In geval van onderbreking van de diensten door OXYNADE of indien OXYNADE de toegang van de Organisator tot Ticketing Platform blokkeert op grond van deze bepaling, heeft de Organisator geen recht op enige schadeloosstelling door OXYNADE voor de schade die hij ten gevolge hiervan zou hebben geleden. Indien de betwisting van de beslissing van OXYNADE door de Organisator voor de rechtbank niet slaagt, zal de Organisator de gerechtskosten en uitgaven van OXYNADE terugbetalen (met inbegrip van alle advocatenkosten en -erelonen).

20. Overmacht

Geen van beide Partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, of enige handeling of verzuim door de andere Partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

21. Algemeen

Indien één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden en Bijlagen nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt de Organisator ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat de Organisator en OXYNADE hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken.

Het loutere feit dat OXYNADE niet aandringt op de strikte naleving door de Organisator van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden of Bijlagen of dit niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van OXYNADE voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd.

De rechten en herstelmaatregelen die aan OXYNADE worden toegekend ingevolge de Algemene Voorwaarden en Bijlagen, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan OXYNADE wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend.

Alle kennisgevingen tussen OXYNADE en de Organisator zullen schriftelijk en in het Nederlands, Frans of Engels gebeuren en worden geacht te zijn gedaan aan de Organisator indien ze per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres voor kennisgevingen dat werd geregistreerd via het Ticketing Platform en aan OXYNADE indien ze per e-mail werden verzonden naar info@oxynade.com.

22. Toepasselijke wet en bevoegdheid

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van het Ticketing Platform is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Gent (België).


Bijlage

1. Klantenvoorwaarden Ticketkopers

2. Factuurvoorwaarden Oxynade

3. Verwerkersovereenkomst

4. Privacy policy

BIJLAGE 1

Algemene voorwaarden

Ticketing platform – Ticketkopers

Versie: 2018/05/07

Algemene voorwaarden en condities voor ticket kopers

In wat volgt, vind je de gebruiksvoorwaarden voor de aankoop van tickets via Oxynade.com (hierna “Ticketshop”). De Ticketshop wordt aangeboden door:

[Data Organization] (hierna de “Verkoper”).

De Verkoper is de partij die aan jou de ticket(s) verkoopt en verantwoordelijk is voor deze tickets.

In geval je vragen hebt over deze tickets of je aankoop, kan je de Verkoper contracteren via:

Post: [Organizer's address]

Telefoon: [Organizer's phone number]

Email: [Organizer's email]

De Verkoper gebruikt hiervoor de technologie en dienstverlening van Oxynade NV, Sassevaartstraat 46/201, 9000 Gent, België en ondernemingsnummer 0893.070.288 (hierna “Oxynade”).

Oxynade handelt als de betalingsverwerker van de tickets. Oxynade neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle betalingstransacties op de Ticketshop, inclusief terugbetalingen, annuleringen en geschillen. In geval van vragen of klachten, kan je Oxynade steeds contacteren via:

Telefoon: +32 9 277 92 79

Email: helpdesk@oxynade.com

Wanneer je je registreert als gebruiker (hierna “Ticketkoper”) op de Ticketshop accepteer je de hierna volgende voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop. Om tickets te kopen moet de Ticketkoper meerderjarig (ouder dan 18 jaar) zijn.

1. Oxynade faciliteert ticketverkoop in opdracht van organisatoren van evenementen die hiertoe de technologie en diensten van Oxynade gebruiken. Alle informatie aangaande deze evenementen wordt verzorgd door de Verkoper en Oxynade kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen van plaats, datum, prijs of andere informatie met betrekking tot een evenement, noch voor de annulering van een evenement.

2. Indien de Ticketkoper een ticket wilt bestellen, dient hij de bestelprocedure volledig te doorlopen. Gedurende deze procedure dient de Ticketkoper bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het leveren van het ticket. De Ticketkoper garandeert dat deze informatie correct en actueel is.

3. De Verkoper (en Oxynade in opdracht van de Verkoper) zijn gerechtigd om verkopen te annuleren indien zij reden hebben om te twijfelen aan de correctheid van de informatie.

4. De Ticketkoper erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om 100% beschikbaarheid van de Ticketshop te verlangen. De Verkoper/Oxynade zal desalniettemin trachten om de website beschikbaar te houden zonder onderbreking. Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsvereisten, en/of gebeurtenissen die buiten de controle van de Verkoper/Oxynade liggen (bv. onderbrekingen in publieke communicatienetwerken, stroomonderbrekingen etc.), kunnen resulteren in korte storingen of tijdelijke onderbrekingen van de diensten die voorzien worden op de Ticketshop.

5. Wanneer de Ticketkoper overgaat tot aankoop van een of meerdere tickets van de Verkoper, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Ticketkoper betreffende de verkoop van de tickets en de toegang tot en organisatie van een evenement. De Ticketkoper erkent dat Oxynade vreemd is aan deze overeenkomst. De Ticketkoper kan zich enkel richten tot de Verkoper voor de uitvoering ervan. De Ticketkoper accepteert dat er naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden kunnen zijn, opgesteld door de Verkoper van het evenement. Oxynade is niet verantwoordelijk voor deze voorwaarden en draagt geen aansprakelijkheid. Oxynade draagt het risico op insolventie van de Verkoper niet.

Oxynade draagt evenwel de volledige verantwoordelijkheid voor alle betalingstransacties op de Ticketshop.

De koper sluit een overeenkomst af in de betekenis van dit artikel 5 als hij op de knop "Aankoop bevestigen" klikt. De overeenkomst tussen de Ticketkoper en de Verkoper komt tot stand wanneer deze door Oxynade wordt bevestigd.

In het geval van een geannuleerd evenement, kan de Ticketkoper enkel een eis indienen tegen de respectievelijke Verkoper voor de terugbetaling van de betaalde ticketprijs. Dergelijke eisen worden door de wet geregeld of, waar van toepassing, door de algemene voorwaarden van de Verkoper.

6. De Ticketkoper kan ervoor kiezen (in voorkomend geval) zich te registreren met een wachtwoord zodat de gegevens bewaard worden voor een eventuele volgende aankoop of voor het bekijken van eerdere bestellingen . De Ticketkoper is verplicht het wachtwoord geheim te houden. Oxynade zal het wachtwoord niet doorgeven aan een derde partij.

7. Het is technisch onmogelijk voor Oxynade om met zekerheid te bepalen of een geregistreerde gebruiker (Ticketkoper of Verkoper) de gebruiker is die hij beweert te zijn. Daarom draagt Oxynade niet de verantwoordelijkheid van de werkelijke identiteit van een gebruiker. Elke gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de actuele identiteit van de gebruiker waarmee hij in contact treedt of die gebruik maakt van zijn account.

8. Enkel de Ticketkoper is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer hij deze tickets voor een derde koopt. De tickets mogen niet worden doorverkocht, noch in een commerciële relatie worden overgemaakt aan derden. Eventuele strafrechtelijke gevolgen eigen aan het doorverkopen van tickets zijn volledig op verantwoordelijkheid van de Ticketkoper. De Verkoper/Oxynade kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

9. Aangezien de dienst met toestemming van de Ticketkoper meteen wordt uitgevoerd door de onmiddellijke reservering van het ticket, is er geen herroepingsrecht. Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra Oxynade de bestelling bevestigt, en de Ticketkoper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen.

10. De aangeboden betalingsmogelijkheden kunnen verschillen van evenement tot evenement. De Ticketkoper kan geen bijkomende betalingsmogelijkheden eisen van Oxynade noch van de Verkoper. In het geval dat er ook betaling per overschrijving wordt aangeboden, zal de Ticketkoper er steeds voor zorgen dat het volledige bedrag wordt gestort met de correcte gestructureerde mededeling, deze is te vinden in de mail met betaalgegevens die vooraf gestuurd werd. Eventuele bankkosten bij overschrijving (zoals bij betalingen buiten de EU-zone ) zullen geheel ten laste zijn van de Ticketkoper. Oxynade of de Verkoper kunnen de aankoop weigeren indien het ontvangen bedrag, gekoppeld aan de gestructureerde mededeling, niet overeenkomt met de vooraf ter beschikking gestelde betalingsinstructies.

11. De teksten, de databank met gegevens, de vormgeving, foto's en illustraties zijn het intellectuele eigendom van de Verkoper/Oxynade, dan wel van leveranciers of derden waarmee zij afspraken hebben gemaakt. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of exploitatie van deze gegevens is strikt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.

12. De Ticketkoper kan activiteiten rapporteren van een andere gebruiker die de van toepassing zijnde wetten en/of deze voorwaarden overtreedt door het contactformulier, dat beschikbaar is via de Ticketshop, te gebruiken.

13. De Verkoper / Oxynade erkent dat alle data voorzien door de Ticketkoper van groot belang zijn voor de Ticketkoper, en zullen daarom bijzonder voorzichtig zijn in het behandelen van zulke data. De Verkoper / Oxynade voldoen aan alle van toepassing zijnde legale voorzieningen betreffende gegevensbescherming (Belgische Gegevensbescherming Wetten voor evenementen georganiseerd in België, Europese Gegevensbescherming richtlijnen en alle andere van toepassing zijnde wetgevingen omtrent de Gegevensbescherming). In het bijzonder zal Oxynade geen enkele persoonlijke gegevens van de gebruiker doorgeven of blootstellen aan een derde partij zonder toelating.

14. De Ticketkoper gaat akkoord dat de Verkoper/Oxynade de verstrekte persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt met als doel het verstrekken en verwerken van aangekochte tickets, het opereren van de Ticketshop en het organiseren van het event. Dit betreft onder meer gegevens zoals bv. bankgegevens, namen en adres, alsook gebruiksgegevens, zoals bv. gebruikersnaam, wachtwoord en ip-adres. Bij aankoop van tickets op naam van derden, verklaart de Ticketkoper gerechtigd te zijn deze aan te kopen en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens van deze derden als bepaald in deze voorwaarden te verlenen. Oxynade verwerkt de persoonsgegevens strikt conform haar privacy policy die te raadplegen is via https://www.oxynade.com/conditions-and-policies. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens conform zijn eigen privacy policy. De Ticketkoper dient hiervan kennis te nemen en deze goed te keuren.

15. Het aangekochte ticket zal geleverd worden als een e-ticket. Dit wordt opgestuurd via e-mail in de vorm van een pdf-bestand. Dit e-ticket dient afgedrukt en getoond te worden als toegangsbewijs. Zorg ervoor dat alle elementen, en vooral de barcodes, goed leesbaar zijn in de afdruk. In geval van twijfel kan door de Verkoper de toegang geweigerd worden. Elke barcode is slechts één keer geldig (tenzij anders aangeduid).

16. De echtheid van dit e-ticket kan enkel gegarandeerd worden indien het is aangekocht via de Ticketshop. De Ticketkoper dient waakzaam te zijn voor zogenaamde ‘buitenkansen’ van derden of het aankopen van tickets via andere kanalen.

17. De Verkoper/Oxynade aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van vergissingen door de Ticketkoper tijdens de bestelling, bv. het aantal tickets of het soort evenement. Een bestelling annuleren en/of tickets ruilen is enkel mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper van het betreffende evenement. Bij annulering door de Ticketkoper worden de reserveringskosten niet terugbetaald en zal de Ticketkoper annuleringskosten van 3 € moeten betalen, indien het evenement door de Verkoper wordt geannuleerd, zijn er geen kosten voor de Ticketkoper en zal het volledige bedrag door de Verkoper terugbetaald worden. De Ticketkoper erkent dat deze terugbetalingsplicht geldt voor de Verkoper en dat Oxynade als louter leverancier van een platform hiertoe niet aansprakelijk is.

18. Oxynade verleent haar diensten op professionele wijze, doch garandeert niet dat deze steeds ononderbroken en foutloos zijn. Oxynade is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot verlies van een kans, gemiste inkomsten edm. Voor directe schade, zowel op contractuele grond als niet-contractuele grond, is de aansprakelijkheid van Oxynade beperkt tot de hoogste van volgende waarden: 500€ of de waarde van de aangekochte tickets die in verband staan met de tekortkoming van Oxynade.

19. De Koper kan alle kennisgevingen aan Oxynade indienen gebruikmakend van het contactformulier voorzien op de website, hetzij per brief of fax. Oxynade kan kennisgevingen naar de Koper sturen per e-mail naar de adressen die gegeven worden in de contactgegevens in het account van de Koper.

20. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing.

21. De aankopen worden geacht te zijn geschied in het land waarin het desbetreffende evenement wordt georganiseerd. Deze voorwaarden en de contractuele relatie worden beheerst door het recht van toepassing in dat land.

BIJLAGE 2

Factuurvoorwaarden Oxynade

Definities

Oxynade: Oxynade NV met zetel te Sassevaartstraat 46 / 201, 9000 Gent en ondernemingsnummer 0893.070.288.

Dienst: het geheel van door Oxynade te leveren diensten.

Product: het geheel van de af te leveren toepassingen, applicaties, schema’s, concepten, documentatie, guidelines, grafieken of andere te leveren items.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijsoffertes van Oxynade aan haar Klanten en op alle overeenkomsten tussen Oxynade en haar Klanten, voor zover er schriftelijk niet van is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien Oxynade deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.2. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van Oxynade, moeten, opdat ze aan Oxynade tegenstelbaar zouden zijn, door Oxynade schriftelijk bevestigd worden.

1.3.Oxynade behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding schriftelijk in een door Oxynade te kiezen vorm aan de Klant kenbaar worden gemaakt. Indien de Klant binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging schriftelijk aan Oxynade kenbaar heeft gemaakt dat hij zich niet met de wijziging kan verenigen, blijven de oude voorwaarden van toepassing. Indien de Klant niet of niet tijdig reageert zullen de nieuwe voorwaarden gelden.

1.4. Technische informatie in de vorm van brochures, grafieken, illustraties en aanverwanten zijn bedoeld om een algemene indruk omtrent Oxynade te geven en zullen niet bindend zijn.

Artikel 2. Offerte en Bestelling

2.1.Tenzij andersluidend beding op de offerte, bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 30 dagen.

2.2.Elke bestelling die vanwege Oxynade niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door Oxynade schriftelijk werd aanvaard.

2.3.Eventuele agenten en vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De door hen opgenomen bestellingen worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging van Oxynade.

Artikel 3. Prijzen en Betaling

3.1.De prijzen van Oxynade worden steeds opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de Klant vallen.

3.2.De prijzen zijn gekoppeld aan 80% van de index der consumptieprijzen die maandelijks in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt. De basisindex is die van de maand voorafgaand aan de maand van de offerte van Oxynade. Deze index geeft een getrouw beeld van de reële kosten van Oxynade. Op 1 januari van elk jaar, zullen de prijzen automatisch aangepast worden volgens de volgende formule: 20% van de basisprijs + 80% van de basisprijs *(nieuwe index/oude index).

3.3. Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

3.4.Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12 procent, en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 procent bij wijze van schadevergoeding.

3.5.Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant.

3.6.Betwisting van de facturen moeten binnen 5 dagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Oxynade kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

Artikel 4. Levering en Aanvaarding

4.1. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn leveringstermijnen van indicatieve aard en niet bindend.

4.2. De levering geschiedt door het presteren van de Dienst en/of het ter beschikking stellen van het Product en de melding van Oxynade dat de Dienst is gepresteerd en/of het Product klaar is voor gebruik. De Klant heeft de plicht om na deze melding de correctheid van de geleverde Dienst en/of het Product te verifiëren en zorgvuldig te testen.

4.3.Tenzij anders overeengekomen beschikt de Klant over een termijn van 7 kalenderdagen, ingaand vanaf de dag der levering, om aan Oxynade de gehele of gedeeltelijke aanvaarding of de weigering van de geleverde Dienst/Product bekend te maken. Elke gehele of gedeeltelijke weigering dient door de Klant op voldoende wijze in een aangetekend schrijven gemotiveerd te worden. Het ontbreken van enige reactie van de Klant binnen de in dit artikel vooropgestelde termijn, houdt de goedkeuring van de geleverde Dienst/Product in en de succesvolle uitvoering van de testen.

4.4. Verborgen gebreken dienen binnen de 5 dagen na ontdekking aangetekend te worden gemeld. De Klant draagt het risico indien de Klant in gebreke is gebleven na de levering de nodige testen uit te voeren.

Artikel 5. Garantie en Aansprakelijkheid

5.1.Hoewel Oxynade de Dienst en/of Product naar best inzicht en vermogen zal presteren en/of leveren, biedt Oxynade, geen enkele garantie met betrekking tot de geleverde Dienst of Product, waaronder de garantie dat de Dienst of Product geschikt zal zijn voor een bepaald doel.

5.2.Oxynade is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of bewezen opzet.

Oxynade zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte - of gevolgschade, zoals verlies van inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. zelfs indien Oxynade op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade.

5.3. De aansprakelijkheid van Oxynade met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura door het opnieuw presteren van de te leveren Diensten en/of het leveren van het Product.

5.4. De Klant zal Oxynade vrijwaren tegen alle kosten, inclusief advocatenkosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures tengevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de Klant.

5.5. Zowel de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Oxynade zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door haar in het kader van de schadeverwekkende Dienst en/of Product aan de Klant gefactureerde en effectief door de Klant betaalde bedragen.

Artikel 6.Eigendomsrechten

Oxynade blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde Producten en resultaten van Diensten alsmede op de broncode daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Indien een overdracht van (intellectuele) eigendom schriftelijk is overeengekomen, blijven alle afgeleverde Producten en resulaten van geleverde Diensten en de daarbij horende intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Oxynade tot het ogenblik der volledige betaling van alle facturen van de Klant. De know-how die Oxynade tijdens de Overeenkomst heeft opgedaan mag steeds door haar gebruikt worden.

Artikel 8. Opschorting; opzegging, ontbinding, verbreking

8.1.Indien en zolang de Klant enige contractuele verplichting niet nakomt, heeft Oxynade het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige rechten jegens de Klant.

8.2.Oxynade is gerechtigd overeenkomsten bij eenvoudige aangetekende kennisgeving te ontbinden zonder verdere ingebrekestelling, zonder afbreuk te doen aan de plicht van de Klant tot betaling van eventueel nog verschuldigde bedragen en onverminderd haar recht op schadeloosstelling indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet: (a) indien de Klant, ook na schriftelijke aanmaning om binnen de 30 dagen zijn contractuele verplichtingen na te komen (zoals het betalen van facturen) nalaat deze verplichtingen na te komen; (b) indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen of staking van betaling bevindt, zijn krediet aan het wankelen is gebracht of ingeval van vereffening of ontbinding van de Klant;

8.3. In geval van ontbinding of verbreking van een overeenkomst of bestelling door de Klant of door Oxynade wegens een tekortkoming van de Klant, zal deze van rechtswege aan Oxynade een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn van 20% van de waarde van de opdracht, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding wanneer Oxynade bewijst dat de werkelijk opgelopen schade dit bedrag overschrijdt.

Artikel 9 Overdracht – Onderaanneming

9.1. Het is de Klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oxynade.

9.2. Oxynade behoudt zich het recht voor derden te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Niet-afwerving

10.1.De Klant zal vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beëindiging ervan, geen personeel van Oxynade direct of indirect in dienst nemen of op welke andere basis dan ook inhuren of hiertoe pogingen ondernemen. In het kader van dit artikel betekent de term “personeel” alle personeel of andere personen zoals “freelancers” en onderaannemers ter beschikking gesteld door Oxynade.

10.2.Wanneer door de Klant in strijd wordt gehandeld met dit artikel, is deze gehouden de schade die Oxynade hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan het brutosalaris (direct of indirect) over de voorgaande 24 maanden van de persoon (de Klant erkent dat dit een redelijke inschatting is van de kost voor het inhuren en trainen van dergelijke persoon).

Artikel 11 – Onontvankelijkheid – Toepasselijk recht - Bevoegdheid

11.1. Elke betwisting nopens de uitvoering of interpretatie van een overeenkomst moet door de Klant, op straffe van onontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

11.2. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Oxynade en de Klant zijn onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

BIJLAGE 3

OXYNADE OVEREENKOMST VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Versie: 2018/05/07

TUSSEN

OXYNADE nv, met ondernemingsnummer BE0893.070.288, en maatschappelijke zetel te België, 9000 Gent, Sassevaartstraat 46, bus 201, vertegenwoordigd door Hans Nissens, CEO,

hierna genoemd 'OXYNADE'

EN

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

met ondernemingsnummer .......................................................................................................

en maatschappelijke zetel te .....................................................................................................

vertegenwoordigd door ..............................................................................................................

hierna genoemd de 'Klant'.

Beiden hierna ieder afzonderlijk de 'Partij' en samen de 'Partijen' genoemd.

PREAMBULE

OXYNADE biedt de Klant software en diensten voor het verwerken van tickets zoals bepaald in overeenkomst .......................................... wat ook het verwerken van Persoonsgegevens inhoudt (hierna de 'Overeenkomst' genoemd).

Volgens deze Overeenkomst mag OXYNADE persoonsgegevens verwerken van het cliënteel van de Klant. OXYNADE zal deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen van deze gegevensverwerkingsovereenkomst (hierna 'GVO' genoemd).

HET VOLGENDE WERD OVEREENGEKOMEN

I. Definities

Verwerkingsverantwoordelijke: heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG (GPDR).

Gegevensverwerkingsactiviteit: betekent de activiteit waarbij persoonsgegevens door OXYNADE worden verwerkt zoals verder omschreven in de Bijlage.

Gegevensbeschermingswetten en -regels: betekent de AVG (GDPR) of vervolgwetgeving, alsook de verplichte regels en richtlijnen die door bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten worden uitgevaardigd.

Functionaris voor gegevensbescherming: heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG (GDPR).

Betrokkenen: heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG (GDPR).

AVG: Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Persoonsgegevens: heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG (GDPR).

Inbreuk in verband met persoonsgegevens: betekent een inbreuk op de veiligheid die aanleiding kan geven tot ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, bekendmaking van of toegang tot de persoonsgegevens die in het kader van deze GVO door OXYNADE worden verwerkt.

Verwerker: heeft de betekenis zoals bepaald in de AVG (GDPR).

II. Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

De Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van OXYNADE is: Nicolas Van Geluwe

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens, mag de Klant steeds contact met hem opnemen.

Indien een nieuwe Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) wordt aangesteld, zal OXYNADE de Klant hiervan op de hoogte brengen.

III. Verplichtingen van OXYNADE

OXYNADE zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor het leveren van de diensten bepaald in deze Overeenkomst. Het doeleinde, het type Persoonsgegevens en de categorieën Betrokkenen zijn per Gegevensverwerkingsactiviteit nader bepaald in de Bijlage. De verwerkingsduur is beperkt tot de duur nodig voor het verlenen van de diensten zoals bepaald in de Overeenkomst.

OXYNADE voldoet aan de Gegevensbeschermingswetten en -regels en zal de Persoonsgegevens niet doorspelen aan derden tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten. OXYNADE zal Persoonsgegevens die hij gekregen heeft van (of aangemaakt of verzameld heeft voor) de Klant niet voor eigen doeleinden verwerken. OXYNADE zal geen Persoonsgegevens verwerken buiten de EER zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Klant.

OXYNADE al afdoende technische en organisatorische maatregelen invoeren ter bescherming van de Persoonsgegevens die hij van de Klant en de Betrokkenen heeft ontvangen, overeenkomstig de AVG en de Gegevensbeschermingswetten en -regels, alsook de regels en richtlijnen uitgevaardigd door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Deze maatregelen zullen een afdoend veiligheidsniveau garanderen dat aansluit bij de verbonden risico's en de aard van de Persoonsgegevens en zullen rekening houden met de laatste stand van zaken, de aard, de context van het toepassingsgebied en de doeleinden van de verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

OXYNADE zal de Klant bijstaan bij het nakomen van zijn verplichtingen wanneer deze verzoeken moet beantwoorden van Betrokkenen die hun rechten uitoefenen, met inbegrip van de inter alia rechten op informatie en toegang tot de Persoonsgegevens, het recht op aanpassing en verwijdering, het recht op beperking, het recht op gegevensportabiliteit en het recht op verzet.

OXYNADE zal ervoor zorgen dat zijn personeelsleden en andere personen die bevoegd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken, gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht.

Indien de Klant redelijkerwijze van mening is dat OXYNADE zich niet houdt aan de verplichtingen van deze GVO, zal de Klant OXYNADE onmiddellijk kennisgeven van deze niet-naleving. Deze kennisgeving gebeurt door middel van een aangetekende brief en zal OXYNADE een redelijke termijn verlenen om deze inbreuk ongedaan te maken.

IV. Persoonsgegevensregister

OXYNADE houdt een Persoonsgegevensregister bij zodat hij de Klant de nodige informatie kan geven over de respectievelijke Gegevensverwerkingsactiviteiten.

V. Onderaannemers

De Klant aanvaardt dat OXYNADE voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep kan doen op onderaannemers. OXYNADE zal met deze aangestelde onderaannemers een overeenkomst afsluiten die dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen inhoudt als bepaald in deze GVO en blijft als Verwerker aansprakelijk voor het naleven van zijn verplichtingen zoals bepaald in deze GVO.

VI. Controle en audit

OXYNADE zal de Klant, de bevoegde toezichthoudende autoriteiten en de auditeurs die in opdracht van de Klant of de bevoegde toezichthouden autoriteiten werken, toestemming verlenen om de Gegevensverwerkingsactiviteiten na te gaan en te controleren. OXYNADE zal voldoen aan alle redelijke verzoeken of richtlijnen die tijdens of als gevolg van deze inspectie zullen worden gedaan of gegeven. Indien er geen inbreuk op de GVO kan worden vastgesteld, zal de Klant de kosten van de audit aan OXYNADE terugbetalen.

VII. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Indien er een Inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt vastgesteld, zal OXYNADE de Klant hiervan op de hoogte brengen en hem tenminste de informatie verstrekken die de Klant nodig zal hebben om zijn meldingsplicht ten opzichte van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten en betreffende Betrokkene(n) na te komen, en dit onmiddellijk en in elk geval uiterlijk 72 uur nadat OXYNADE de Inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. OXYNADE zal de Klant bijstaan bij het beoordelen van de effecten van de beoogde verwerkingen op de bescherming van de Persoonsgegevens.

VIII. Verplichtingen van de Klant

De Klant zal te allen tijde de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens zijn en blijven. De Klant blijft aansprakelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

De Klant verzekert OXYNADE ervan dat hij gerechtigd is om de Persoonsgegevens te verwerken en deze door OXYNADE te laten verwerken. De Klant zal te allen tijde de Gegevensbeschermingswetten en -regels naleven. Indien OXYNADE als gevolg van een fout of nalatigheid van de Klant met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens binnen het kader van deze Overeenkomst, een boete krijgt, aansprakelijk wordt gesteld of zichzelf moet verdedigen tegen een vermeende aansprakelijkheid, dan zal de Klant OXYNADE vergoeden voor alle nadelige gevolgen, met inbegrip van de terugbetaling van de advocaatkosten.

IX. Duur en beëindiging

Deze GVO gaat in op het moment van ondertekening. Ze wordt van rechtswege en zonder kennisgeving beëindigd op de einddatum of vervaldag van de Overeenkomst.

Bij het beëindigen van de GVO, zal de OXYNADE alle Persoonsgegevens op kosten van de Klant verwijderen of aan de Klant terugbezorgen.

X. Verhouding tot de Overeenkomst

Deze GVO is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, onder meer voor wat betreft maar niet beperkt tot aansprakelijkheid, toepasselijk recht, juridische bevoegdheid, enz. tenzij deze GVO uitdrukkelijk anders voorziet.

Gedaan te .................................; op .................................................

Opgemaakt in twee originele exemplaren, waarbij iedere Partij verklaart één origineel te hebben ontvangen.

De Klant Hans Nissens

.......................................... CEO Oxynade nv

..........................................

Bijlage

Gegevensverwerkingsactiviteit: Ticketaankoopproces (van registratie tot betaling en aflevering van het ticket) en online support

Doeleinde van de verwerking: Tickets aanleveren voor een evenement

Type Persoonsgegevens: Identificatie-, communicatie- en betalingsgegevens.

Categorieën van Betrokkenen: Personen die tickets aankopen

BIJLAGE 4

OXYNADE PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Versie: 2018/05/07

I. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OXYNADE via zijn Ticketing Platform verwerkt. Het cookiebeleid is van toepassing op het Ticketing Platform.

Ticketing Platform: het online software platform van OXYNADE voor het verwerken van tickets.

OXYNADE: Oxynade nv, met ondernemingsnummer BE0893.070.288, en maatschappelijke zetel te België, 9000 Gent, Sassevaartstraat 46, bus 201.

Het Ticketing Platform is ook vaak toegankelijk via de website van derden. We maken u erop attent dat dit privacy- en cookiebeleid enkel van toepassing is op het Ticketing Platform. OXYNADE is niet verantwoordelijk voor websites die een link bevatten naar het Ticketing Platform of waarin het Ticketing Platform geïntegreerd is. Wenst u meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze derden, dan moet u dit nalezen op hun respectievelijke websites.

Alle informatie die op het Ticketing Platform wordt opgeslagen, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en is enkel toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel. OXYNADE implementeert en handhaaft passende technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en gebruikmaking, alsook tegen onbedoeld verlies, vernietiging, schade, diefstal of bekendmaking.

Indien u wenst, kunt u dit privacy- en cookiebeleid opslaan en uitprinten.

II. Privacy

Uw persoonsgegevens kunnen in het Ticketing Platform worden ingevoerd door uzelf of door iemand anders.

Informatie die uzelf verstrekt: Op het moment dat u zich registreert op het Ticketing Platform, en ook daarna bij gebruikmaking ervan, kunt u bepaalde informatie verstrekken zoals uw naam, paswoord, bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoonnummer, financiële informatie en andere relevante gegevens. OXYNADE gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van het Ticketing Platform.

Informatie verstrekt door iemand anders die voor u een ticket aankoopt: Gebruikers kunnen ook tickets kopen voor een vriend, een familielid of een collega. Vanaf het moment dat iemand uw persoonsgegevens in het Ticketing Platform invoert met het oog op de aankoop van een ticket, is dit privacybeleid op u van toepassing. Indien u vindt dat iemand misbruik heeft gemaakt van uw gegevens om tickets aan te kopen, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van OXYNADE.

Informatie verstrekt door een organisator van een evenement: Indien u een werknemer bent van een evenementenorganisator of voor een evenementenorganisator werkt, dan kan deze voor u een account aanmaken op het Ticketing Platform.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens worden aangevuld met bijkomene gegevens zoals IP-adres, statistieken, historiek of andere informatie met betrekking tot uw activiteiten op het Ticketing Platform.

OXYNADE gebruikt deze informatie uitsluitend voor de werking van het Ticketing Platform. Het is mogelijk dat uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden. U kunt deze aanvraag aanvaarden of verwerpen. Indien u ervoor gekozen hebt om bepaalde diensten of kennisgevingen te ontvangen zoals een e-newsletter, dan kunt u uw abonnement op ieder moment stopzetten door de instructies te volgen die u in ieder bericht van ons terugvindt. Indien u uitschrijft voor een dienst of kennisgeving, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk.

In geen geval delen wij uw persoonlijke informatie met derden voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld met derden die deze informatie nodig hebben voor de organisatie van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht.

Voor zover het in individuele gevallen absoluut noodzakelijk is, mag OXYNADE met het oog op het voorkomen en bestrijden van onwettige handelingen, uw persoons- en gebruiksgegeven verzamelen, gebruiken en verwerken. OXYNADE mag uw persoons- en gebruiksgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken, zelfs na het stopzetten van uw account, indien u of de persoon die voor u tickets heeft gekocht, misbruik heeft gemaakt van het Ticketing Platform of er onwettige handelingen op heeft uitgevoerd.

OXYNADE verwerkt uw gegevens overeenkomstig dit privacybeleid en de wettelijke en reglementaire bepalingen hieromtrent.

III. Inzage, verbetering, verwijdering en verzet

Indien u een account hebt op het Ticketing Platform, kunt u uw contactgegevens op ieder gewenst moment inzien, aanpassen en actualiseren door in te loggen met uw gebruikersnaam en paswoord. Bepaalde gebruikers kunnen meerdere gebruikers aanmaken met verschillende toegangsniveaus binnen hun account. De gebruiker die de verschillende accounts aanmaakt, is zelf verantwoordelijk voor de toegangsniveaus die hij verleent aan iedere gebruiker. Dit privacybeleid geldt vanaf het moment dat een nieuwe gebruiker voor de eerste keer inlogt op het Ticketing Platform. Gebruikers die persoonsgegevens invoeren van andere personen dan zijzelf, moeten nagaan en verzekeren dat ze hiertoe gerechtigd zijn.

Indien u zelf geen account hebt op het Ticketing Platform, kunt u een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die OXYNADE van u verwerkt. U richt hiertoe een brief of mail met een kopie van uw identiteitskaart aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer). Indien u extra kopieën wenst, worden er administratiekosten aangerekend.

OXYNADE bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien u hiertoe goede redenen hebt, kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen. Indien u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u hiertegen verzet aantekenen. OXYNADE zal uw verzoek bestuderen en, voor zover mogelijk, hieraan voldoen.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, richt u hiertoe een brief of mail met een kopie van uw identiteitskaart aan onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

IV. Veiligheid

OXYNADE treft de passende technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, bekendmaking, verlies en vernietiging. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, maakt OXYNADE ook gebruik van professionele firewalls en beveiligingswachtwoorden. Toch moet u er zelf op toezien dat de computer die u gebruikt afdoende beschermd is tegen kwaadaardige software zoals Trojaanse paarden en virussen.

Het verzenden van bepaalde gegevens aan OXYNADE zoals e-mails, sms'en, persoonlijke gegevens en 'likes', gebeurt steeds op eigen risico. OXYNADE stelt alles in het werk om te verzekeren dat de overdracht van deze gegevens op een veilige manier gebeurt, maar kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg zou zijn van het verlies van bepaalde gegevens en/of het onderscheppen van deze gegevens door een derde. De software die nodig is om dit te voorkomen, moet op uw computer geïnstalleerd zijn. Bovendien moet u steeds omzichtig omspringen met het gebruiken en doorspelen van uw persoonsgegevens.

V. Verwijdering

Uw data worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het geval dat uw persoonsgegevens werden verstrekt binnen het kader van een overeenkomst tussen de evenementenorganisator en OXYNADE, worden uw gegevens niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien u een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt, wordt de verwerking van uw gegevens zo snel mogelijk stopgezet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gestoeld is op een wettelijke verplichting of gebeurt in het rechtmatige belang van OXYNADE, dan worden uw gegevens bewaard zolang als noodzakelijk is om dit doeleinde te verwezenlijken.

VI. Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

OXYNADE verwerkt enkel persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Alle gegevens die OXYNADE verzamelt, worden uitsluitend opgeslagen in veilige hosting faciliteiten. OXYNADE heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met zijn provider, die de naleving van de AVG (GDPR) moet verzekeren. Alle hostingactiviteiten worden uitgevoerd volgens de meest strikte veiligheidsvoorschriften.

VII. Aanpassingen

OXYNADE mag zijn beleid met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens herzien. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op het Ticketing Platform. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen.

VIII. Andere websites en apps

Het Ticketing Platform kan links bevatten naar andere websites en apps. OXYNADE kan niet garanderen dat deze websites en apps een privacybeleid voeren dat voldoet aan de geldende wetten en regels. Wij raden u aan om dit zelf te controleren door de privacyverklaringen van deze websites en apps na te lezen.

IX. Cookies

OXYNADE maakt gebruik van cookies om het Ticketing Platform gebruiksvriendelijker te maken, en doet dit aan de hand van dit cookiebeleid. Het werd opgesteld om u correcte en duidelijke informatie te verschaffen over ons cookiegebruik en om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik ervan.

Door het Ticketing Platform te bezoeken en te gebruiken, geeft u toestemming om cookies te gebruiken overeenkomstig dit beleid. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigingen en zullen u hierover informeren via een mededeling op het Ticketing Platform. Wij raden u echter aan om dit beleid op regelmatige tijdstippen na te lezen op eventuele wijzigingen. Indien u het niet eens bent met een van deze wijzigingen, dient u het gebruik van het Ticketing Platform stop te zetten. Indien u gebruik blijft maken van het Ticketing Platform, gaat u automatisch akkoord met de aangebrachte wijzigingen.

X. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om informatie te bewaren op de server zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen aan het Ticketing Platform, en laten ons ook toe om analyses uit te voeren met betrekking tot de prestaties van het Ticketing Platform.

Een cookies bestaat uit een (uniek) getal of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.

XI. Verzet

Indien u niet wenst dat het Ticketing Platform cookies plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat hij een melding maakt wanneer een cookie wordt geplaatst of hij de verzameling van cookies onmogelijk maakt. Maar hierdoor kan het gebeuren dat u niet langer alle mogelijkheden van het Ticketing Platform kunt gebruiken of dat het Ticketing Platform niet meer optimaal werkt.

XII. Overzicht van cookies

Het Ticketing Platform maakt enkel gebruik van functionele cookies die technisch nodig zijn om het softwareprogramma naar behoren te doen werken, zoals maar niet uitsluitend taalvoorkeuren.

OXYNADE gebruikt geen cookies van derden en gebruikt ze ook niet voor marketingdoeleinden.

XIII. Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)

OXYNADE beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) die verantwoordelijk is voor alle aangelegenheden met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. U kunt onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) bereiken op het adres dat vermeld staat in artikel 1 alsook via dataprotectionofficer@oxynade.com.

XIV. Vragen over dit beleid

Hebt u nog verdere vragen over de gegevens die OXYNADE verzamelt en hoe wij hiervan gebruik maken, neem dan gerust contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Hebt u klachten over de manier waarop OXYNADE omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.